Curriculum vitae

Som  uddannet Psykoterapeut har jeg erfaring med forandringsskabende processer, og har arbejdet med:
 • Unge
 • Børn
 • Kvinder der har  været eller er ramt af psykisk vold.
 • Depressionsramte
 • Sorg og Krise
 • Mennesker med kroniske smerter
 • Mindreværds problematikker
 • Angst problematikker
 • Samarbejds problemer
 • Udviklingsprocesser
 • Parsamtaler/familiesamtaler
 • Grupper i angsthåndtering
 • Pårørende til psykisk syge
Anne Marie Eskildesen Portræt

Om mig

Privat

Fødselsdato: 4. december 1966
Civilstatus: Gift med Jørn på snart 28. år, som er direktør i eget firma indenfor innovation og produktudvikling. Vi har to børn på 29 og 23 år. Samt et barnebarn.

ERHVERVSERFARING

Psykiatrien Vejle-Kolding

Sept. 2016- maj 2020

Socialrådgiver på Affektiv Afsnit

 • Rådgivning og vejledning af psykiatriske patienter og deres pårørende.
 • Familie samtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og børnesamtaler
 • Åben dialog
 • Psykoedukation
 • Samtaleforløb, behandling; arbejde med mestringsstrategier og afsøge nye muligheder
 • Tværfaglig samarbejde, supervision/faglig sparring af sygeplejersker, SSA omkring behandlingsplanlægning, mestringsstrategier m.m
 • Afholde netværksmøder, ledelse af stormøder med deltagelse af botilbud, forskellige kommunale forvaltninger, pårørende m.m
 • Planlægning af udskrivelse og inddragelse/koordinering af de forskellige sociale aktører
 • Samarbejde med myndighedsafdelinger, jobcentre, misbrugscentre , familieafdelinger, støttekontaktpersoner, mentorer m.m.
 • Undervisning/vidensdeling i forhold til sociale forhold og tiltag m.m
 • Deltagelse i tværfaglige konferencer omkring behandlingsplanlægning
 • En del af det Regionale psyko-sociale kriseberedskab

TUCJOB Vejle Aps

2008 – 2016

Faglig koordinator, vejleder, underviser/gruppefacilitator, mentor, torvholder. 

Opstart af afdeling med udviklingsforløb ”Din vej videre”, for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp i Vejle.

Målgruppen; borgere fra 18-65 år med mange forskellige psykosociale og fysiske problemstillinger. Afdelingen havde tilknyttet værksted, der var gruppeforløb og håndteringsforløb. Derudover var der undervisningstilbud i IT, erhvervsrettet dansk m.m.

 

 • Underviser på lukkede gruppeforløb i bl.a. angst håndtering, stresshåndtering, smertehåndtering samt undervisning i psykologisk sundhed
 • Som faglig koordinator deltog jeg i styregruppemøder med Vejle Jobcenter omkring tilpasning af tilbud i forhold til deres ønsker og behov
 • Udvikling af nye tilbud og forløb
 • Individuel vejledning/coaching hver uge med udgangspunkt i de individuelle problemstillinger, som kunne være depression, stress, angst eller lignende.
 • Rådgivning i forhold til forskelligartede problemstillinger
 • Mentor for alle forsørgelsesgrupper. Jeg blev primært brugt i forbindelse med komplekse psykosociale-familemæssige/relationelle vanskeligheder. Jeg havde et godt samarbejde med Vejle Kommune, Jobcenter, UUvejledning, familieafdelingen, psykiatrisk afdeling, misbrugsbehandling, skoler m.m

Børns Vilkår

2011-2013

Honoreret Familiesorggruppeleder

Planlægning og gennemførelse af
familiesorggrupper for familier
med børn ned til 5 år.

 • Rådgivning og vejledning af den efterladte forældre i forhold til deres livssituation samt håndtering af børnenes sorgproces

 • Akut krisehjælp

 • Bearbejdning af hele familiens sorg i gruppen, dog især fokus på børnenes sorg

 • Hjemmebesøg

 • Underretninger

Familiecenter Dyreby, Henne

2008-2009

Freelance/Vikar

Familiebehandling og misbrugsbehandling i Døgn

 • Døgnvagter
 • Samtaler i forhold til akutte opståede problematikker
 • Strukturering af hverdagsaktiviteter, indkøb, madlavning, aktiviteter for børn m.m.
 • Rådgivning og vejledning
 • Misbrugsbehandling
 • Observation af familiedynamikker og forældrenes omsorg i forhold til børnene

Psykoterapeut og socialrådgiver

2007-2012

Selvstændig

Familiebehandling og misbrugsbehandling i Døgn

 • Konfliktmægling i forbindelse med skilsmisse
 • Bisidder.
 • Råd og vejledning.
 • Hjælp til klage og ankeforløb og guidning i forhold til det sociale system
 • Mentoropgaver

 • Individuelle samtale forløb. Klienter primært med depression, angst og stress problematikker samt unge med selvværdsproblematikker/adfærdsproblemer
 • Parterapi og samtaler
 • Familiesamtaler/familiebehandling

Den Amtslige Behandlingsinstitution Hedebocentret

2003-2007

Døgnistitutionssocialrådgiver

 • Den Amtslige Behandlingsinstitution Hedebocentret. Unge mellem 14-23 år med psykosocialeproblemstillinger.
 • Visitation, målgruppematchning, behandlingsplanlægning, udarbejdelse af behandlingsplaner, udviklingsbeskrivelser, sikre inddragelse af kommune, forældre og ung
 • Yde socialfaglig bistand og rådgivning i behandlingen, lede behandlingskonferencerne, herunder indgå i de svære forældresamtaler, evt. selv tage dem, så kontaktpædagogerne kunne opretholde deres relation til forældrene til gavn for den unges udvikling
 • Rådgivning og vejledning af forældre og unge
 • Undervisning og supervision af ansatte i forbindelse med implementering af ny lovgivning samt nye tiltag i øvrigt
 • Koordinering af forskellige tiltag samt samarbejde med eksterne instanser som jobcenter, skole og PPR, Psykiatrien i Herning m.m
 • Samtaler med de unge i forbindelse med evt magtanvendelse, ønsker om nye tilbud på afdelingerne, angst håndtering m.m
 • Kvalitetsudvikling af tilbud, samarbejde samt behandling

Skanderborg kommune og barselsvikariat i Silkeborg kommune

1993-2003

Sagsbehandler indenfor børn-,unge-, og familieområdet

 • Planlægning og opstart af familiecenter i Skanderborg
 • Samarbejde med daginstitutioner, skoler, heldagsskole m.m
 • Hjemmehoser i familier med særlige behov
 • Anonym rådgivning
 • Deltagelse i SSP regi samt forebyggelsesarbejde på individ plan
 • Hjælp til familie iht. serviceloven
 • Samtale med børn og forældre
 • Visitation til døgninstitutioner samt opdyrkning af aflastnings- og plejefamilier
 • Supervision af plejefamilier

Uddannelser & Kurser

2013 Certificeret socialmentor samt uddannelsesmentor
Mentor Company

2010-2013 3 årig uddannelse til Intensiv Dynamisk Korttidsterapeut
Institut for Gestaltanalyse

2010 Coach/supervisior træning
Cand.psyk. Peter Kim Wittenburg, Human Proces

2008-2009 Supervisior Uddannelse
Cand.psyk. Peter Kim Wittenburg, Human Proces

2004 Grundkursus i Miljøterapi
CVU Holstebro 14 dages kursus m. afsluttende opgave

2003-2008 4 ½ årig uddannelse til certificeret psykoterapeut. Heraf bl.a. et års undervisning i kognitiv terapi med afsluttende opgave
Institut for Gestaltanalyse

2002-2003 Basiskursus
Institut for Gestaltanalyse Institut for Gestaltanalyse

1997 Alment Voksen Pædagogisk Grundkursus
Vejle Amt, Amtscentralen for Undervisning

1990-1993 Socialrådgiver
Den Sociale Højskole Esbjerg

Kortere relevante kurser

 • Kortere kurser i forhold til forskellig lovgivning
 • Kurser i forebyggelse af selvmord v. klinik for selvmordsforebyggelse
 • Diagnose og tilgang til psykiatriske patienter for primær behandler i psykiatrien
 • Diverse kursus vedr. tværfagligt samarbejde, bla. ”Vi bygger bro”
 • Kursus i forhold til socialt arbejdet med børn, unge og familie: Bl.a. temadage med Eva Hildebrandt; seksuelle overgreb samt koordineret familiebehandling ved hjælp af en tværfaglig indsats. Den svære børnesamtale. Temadag med Brodén. Marte Meo.Temadag med Kari Killén. Den svære skilsmisse m.m. Anbringelse: Bl.a. Inger Thormann; den nænsomme anbringelse og med hjerte og for stand m.m
 • Kursus i forhold til psykoterapi: Bl.a. temadage med cand.psyk. Peter Storegård omkring kognitiv behandling. Social angst og OCD ud fra en kognitiv behandlingsforståelse. Mediation (konflikthåndtering/mægling). Stresshåndtering, At arbejde med angstramte, 8 ugers kursus i mindfulness og meget mere. Sorg og Krise: Sorggrupper i et systemisk narrativ perspektiv. Sorg ved Atle Dyregrov og meget mere

Anden erfaring / Frivilligt arbejde
1994 – nu

 •  Skolebestyrelse ved Aale Hjortsvang Skole
 •  Lokalråd
 •  Formand for Borgerforeningen Samvirket
 • Medlem af bestyrelsen HUIF
 •  Praktisk medhjælp ved arrangementer
 • Bestyrelsesmedlem af Sektionen for Selvstændige Socialrådgivere under DS (Dansk Socialrådgiver Forening)
 • Psykoterapeut ved Omdrejningspunktet, facilitator af gruppeforløb for kvinder udsat for partnervold. 
 • Facilitator af workshop på socialrådgiverdagene vedr. emnet Brobygning
 •  Foredrag