Som  uddannet Psykoterapeut har jeg erfaring med forandringsskabende processer, og har arbejdet med:

 • Unge
 • Børn
 • Kvinder der har  været eller er ramt af psykisk vold.
 • Depressionsramte
 • Sorg og Krise
 • Mennesker med kroniske smerter
 • Mindreværds problematikker
 • Angst problematikker
 • Samarbejds problemer
 • Udviklingsprocesser
 • Parsamtaler/familiesamtaler
 • Grupper i angsthåndtering
 • Pårørende til psykisk syge

Fødselsdato: 4. december 1966
Civilstatus: Gift med Jørn på snart 28. år, som er direktør i eget firma indenfor innovation og produktudvikling. Vi har to børn på 29 og 23 år. Samt et barnebarn.

Erhvervserfaring

Sept. 2016- maj 2020 Psykiatrien Vejle-Kolding

Socialrådgiver på Affektiv Afsnit, Psykiatrisk Afdeling Vejle

• Rådgivning og vejledning af psykiatriske patienter og deres pårørende.
• Familie samtaler, pårørendesamtaler, parsamtaler og børnesamtaler
• Åben dialog
• Psykoedukation
• Samtaleforløb, behandling; arbejde med mestringsstrategier og afsøge nye muligheder
• Tværfaglig samarbejde, supervision/faglig sparring af sygeplejersker, SSA omkring behandlingsplanlægning, mestringsstrategier m.m
• Afholde netværksmøder, ledelse af stormøder med deltagelse af botilbud, forskellige kommunale forvaltninger, pårørende m.m
• Planlægning af udskrivelse og inddragelse/koordinering af de forskellige sociale aktører
• Samarbejde med myndighedsafdelinger, jobcentre, misbrugscentre , familieafdelinger, støttekontaktpersoner, mentorer m.m.
• Undervisning/vidensdeling i forhold til sociale forhold og tiltag m.m
• Deltagelse i tværfaglige konferencer omkring behandlingsplanlægning
• En del af det Regionale psyko-sociale kriseberedskab

2008-2016 TUCJOB Vejle Aps

Faglig koordinator, Vejleder, Underviser/Gruppefacilitator, Mentor, Tovholder. Opstart af afdeling med udviklingsforløb ”Din vej videre”, for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp i Vejle.
Målgruppen; borgere fra 18-65 år med mange forskellige psykosociale og fysiske problemstillinger. Afdelingen havde tilknyttet værksted, der var gruppeforløb og håndteringsforløb. Derudover var der undervisningstilbud i IT, erhvervsrettet dansk m.m.

• Underviser på lukkede gruppeforløb i bl.a. angst håndtering, stresshåndtering, smertehåndtering samt undervisning i psykologisk sundhed
• Som faglig koordinator deltog jeg i styregruppemøder med Vejle Jobcenter omkring tilpasning af tilbud i forhold til deres ønsker og behov
• Udvikling af nye tilbud og forløb
• Individuel vejledning/coaching hver uge med udgangspunkt i de individuelle problemstillinger, som kunne være depression, stress, angst eller lignende.
• Rådgivning i forhold til forskelligartede problemstillinger
• Mentor for alle forsørgelsesgrupper. Jeg blev primært brugt i forbindelse med komplekse psykosociale-familemæssige/relationelle vanskeligheder. Jeg havde et godt samarbejde med Vejle Kommune, Jobcenter, UUvejledning, familieafdelingen, psykiatrisk afdeling, misbrugsbehandling, skoler m.m

2011-2013 Honoreret Familiesorggruppeleder ved Børns Vilkår

Planlægning og gennemførelse af familiesorggrupper for familier med børn ned til 5 år.

• Rådgivning og vejledning af den efterladte forældre i forhold til deres livssituation samt håndtering af børnenes sorgproces
• Akut krisehjælp
• Bearbejdning af hele familiens sorg i gruppen, dog især fokus på børnenes sorg
• Hjemmebesøg
• Underretninger

2008-2009 Freelance/vikar ved Familiecenter Dyreby, Henne

Familiebehandling og misbrugsbehandling i Døgn

•Døgnvagter
•Samtaler i forhold til akutte opståede problematikker
•Strukturering af hverdagsaktiviteter, indkøb, madlavning, aktiviteter for børn m.m.
•Rådgivning og vejledning
•Misbrugsbehandling
•Observation af familiedynamikker og forældrenes omsorg i forhold til børnene

2007-2012 Selvstændig psykoterapeut og socialrådgiver

• Individuelle samtale forløb. Klienter primært med depression, angst og stress problematikker samt unge med selvværdsproblematikker/adfærdsproblemer
• Parterapi og samtaler
• Familiesamtaler/familiebehandling
• Konfliktmægling i forbindelse med skilsmisse
• Bisidder.
• Råd og vejledning.
• Hjælp til klage og ankeforløb og guidning i forhold til det sociale system
• Mentoropgaver

2003-2007 Døgnistitutionssocialrådgiver

Den Amtslige Behandlingsinstitution Hedebocentret. Unge mellem 14-23 år med psykosocialeproblemstillinger.

• Visitation, målgruppematchning, behandlingsplanlægning, udarbejdelse af behandlingsplaner, udviklingsbeskrivelser, sikre inddragelse af kommune, forældre og ung
• Yde socialfaglig bistand og rådgivning i behandlingen, lede behandlingskonferencerne, herunder indgå i de svære forældresamtaler, evt. selv tage dem, så kontaktpædagogerne kunne opretholde deres relation til forældrene til gavn for den unges udvikling
•Rådgivning og vejledning af forældre og unge
• Undervisning og supervision af ansatte i forbindelse med implementering af ny lovgivning samt nye tiltag i øvrigt
• Koordinering af forskellige tiltag samt samarbejde med eksterne instanser som jobcenter, skole og PPR, Psykiatrien i Herning m.m
• Samtaler med de unge i forbindelse med evt magtanvendelse, ønsker om nye tilbud på afdelingerne, angst håndtering m.m
• Kvalitetsudvikling af tilbud, samarbejde samt behandling

1993-2003 Sagsbehandler indenfor børn-,unge-, og familieområdet

Skanderborg kommune og barselsvikariat i Silkeborg kommune.

• Hjælp til familie iht. serviceloven
• Samtale med børn og forældre
• Visitation til døgninstitutioner samt opdyrkning af aflastnings- og plejefamilier
• Supervision af plejefamilier
• Planlægning og opstart af familiecenter i Skanderborg
• Samarbejde med daginstitutioner, skoler, heldagsskole m.m
• Hjemmehoser i familier med særlige behov
• Anonym rådgivning
• Deltagelse i SSP regi samt forebyggelsesarbejde på individ plan

1985-1990 Pædagogmedhjælper

Uddannelse & Kurser

2013 Certificeret socialmentor samt uddannelsesmentor
Mentor Company
2010-2013 3 årig uddannelse til Intensiv Dynamisk Korttidsterapeut
Institut for Gestaltanalyse
2010 Coach/supervisior træning
Cand.psyk. Peter Kim Wittenburg, Human Proces
2008-2009 Supervisior Uddannelse
Cand.psyk. Peter Kim Wittenburg, Human Proces
2004 Grundkursus i Miljøterapi
CVU Holstebro 14 dages kursus m. afsluttende opgave
2003-2008 4 ½ årig uddannelse til certificeret psykoterapeut. Heraf bl.a. et års undervisning i kognitiv terapi med afsluttende opgave
Institut for Gestaltanalyse
2002-2003 Basiskursus
Institut for Gestaltanalyse Institut for Gestaltanalyse
1997 Alment Voksen Pædagogisk Grundkursus
Vejle Amt, Amtscentralen for Undervisning
1990-1993 Socialrådgiver
Den Sociale Højskole Esbjerg

Kortere relevante kurser
• Kortere kurser i forhold til forskellig lovgivning
• Kurser i forebyggelse af selvmord v. klinik for selvmordsforebyggelse
• Diagnose og tilgang til psykiatriske patienter for primær behandler i psykiatrien
• Diverse kursus vedr. tværfagligt samarbejde, bla. ”Vi bygger bro”
• Kursus i forhold til socialt arbejdet med børn, unge og familie: Bl.a. temadage med Eva Hildebrandt; seksuelle overgreb samt koordineret familiebehandling ved hjælp af en tværfaglig indsats. Den svære børnesamtale. Temadag med Brodén. Marte Meo.Temadag med Kari Killén. Den svære skilsmisse m.m. Anbringelse: Bl.a. Inger Thormann; den nænsomme anbringelse og med hjerte og for stand m.m
• Kursus i forhold til psykoterapi: Bl.a. temadage med cand.psyk. Peter Storegård omkring kognitiv behandling. Social angst og OCD ud fra en kognitiv behandlingsforståelse. Mediation (konflikthåndtering/mægling). Stresshåndtering, At arbejde med angstramte, 8 ugers kursus i mindfulness og meget mere. Sorg og Krise: Sorggrupper i et systemisk narrativ perspektiv. Sorg ved Atle Dyregrov og meget mere

Anden erfaring / Frivilligt arbejde
1994- 2019
• Skolebestyrelse ved Aale Hjortsvang Skole
• Lokalråd
• Formand for Borgerforeningen Samvirket
• Medlem af bestyrelsen HUIF
• Praktisk medhjælp ved arrangementer
• Foredrag